Siparis Telefon: 0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
En Çok Satılanlar
 

Şirket Muhasebesi Ders Notları


ŞİRKET MUHASEBESİ DERS NOTLARI


Bilindiği gibi işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını diğer bir değişle öz sermayeyi azaltan işlemler gider işletme sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarını çoğaltan işlemler de gelir olarak adlandırılmaktadır.

Giderlerin işlendiği hesaplara gider hesapları gelirlerin izlendiği hesaplara ise gelir hesapları denir. Bu hesapların tümüne genel olarak sonuç hesapları denilmektedir. Dönem sonu bilançosunda yer almayan ve faaliyet sonucu kar ya da zararın  tespiti için kar ve zarar hesabına devredilen be sonuç hesapların dönem sonunda sözü edilen kapatma kayıtlarından önce çeşitli bakımlardan kontrol edilmesi ve gerekli ayarlama yapılması gerekir. 
 

1.  GELİRLER 

Gelir, işletmenin ana faaliyet konusuna giren mal ve hizmet satışından veya ana faaliyet konusu dışında kalan aktiflerin satışından, iştiraklerden faiz, kira ve benzerlerinden elde edilen değerlerdir. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi gelir brüt kavramdır.

Ana faaliyet konusu işlemler sonucu doğan gelirler hakkında stoklar işlenirken gerekli bilgiler verilmişti. T.H.P uygulamasında satışlar hesabı bir gelir hesabıdır.

İşletmelerin ana faaliyetleri dışında gelirleri ise işletmelere göre çeşitlilik gösterir. Bunlar aşağıdaki şekillerde sınıflandırılmaktadır:

 

BRÜT SATIŞLAR

600. Yurtiçi Satışlar

601. Yurtdışı Satışlar

602. Diğer Gelirler

 

DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR

640. İştiraklerden Temettü Gelirleri

641. Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri

642. Faiz Gelirleri

643. Komisyon Gelirleri

644. Konusu Kalmayan Karşılıklar

645. Menkul Kıymet Satış Kârları

646. Kambiyo Kârları

647. Reeskont Faiz Gelirleri

649.  Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar

 

OLAĞAN DIŞI GELİRLER VE KARLAR

671. Önceki Dönem Gelir Ve Kârları

672. Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar

 

Yukarıdaki hesaplar dönem sonunda 690 Dönem Kârı Veya Zararı hesabına devredilerek kapatılırlar ve bu nedenle kalan vermezler. Kalan vermedikleri için de bilançoda yer almazlar ve izleyen döneme aktarılmazlar. 

1.1 Gelirlerin Dönem Bakımından  Kontrolü 

Gelir hesapları ait oldukları dönemin Kâr ve Zarar hesabına devredilerek kapatılırlar. Bu nedenle öncelikle o döneme ait mal hareketlerinden sağlanan gelirler ve kaydedilmiş gelirlerin tümünün döneme ait olup olmadığı araştırılır. 

Bu kontrol gelir hesapları içinde gelecek döneme ait gelirlerin kayıtlı olduğu veya döneme ait geçmiş dönemde ortaya çıkması ve cari döneme aktarılmış olduğu tespit edilebilir. Böyle durumlarda önceki dönemden gelen ve gelecek döneme ait gelirlere ilişkin olarak ayarlama kayıtlarına gerek vardır. 

Gelir hesaplarına kaydedilen tutarlar içinde gelecek döneme ait olarak tespit edilirse, bu miktarlar gelir hesaplarından çıkarılarak pasif karakterli bir bilanço hesabının  alacağına kaydeder. 

Örnek: işletme müşavirlik hizmetini gördüğü diğer bir işletmeden 2 yıllık müşavirlik ücreti 6.000.000. tl’yı peşin olarak almış ve tutarın tümünü 649. Diğer Olağan Kârlar hesabının alacağına kaydetmiştir. 

Tehsil olunan mişavirlik ücretinin tümü gelir olarak kaydedilmişse envanter işlenmleri sırasında bilanço dönemine ait olmayan kısmı bu hesaptan çıkarılarak bir bilanço hesabı olan 380. Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına aktarılır. Şöyle ki ; 

_________________________  31.12  _________________________ 

649. DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR HS.             3.000.000.-

   Müşavirlik Geliri 

               380. GELECEK AYLARA AİT

               GELİRLER H.S.                                                        3.000.000.- 

_________________________              _________________________

 

Dönem Kâr veya Zararı hesabına dönemin müşavirlik geliri olarak devredilecek tutar; hesabın kalanı olan 6.000.000. – 3.000.000. = 3.000.0000. tl dır. 

Henüz gerçekleşmemiş olan 3.000.000.tl lik bedel gelecek aylara ait gelirler adı altında dönem sonu bilançosunun pasifinde yer alacaktır. İzleyen yılda söz konusu gelir gerçekleşmiş olacağından 649. Diğer Olağan Gelir Ve Kârlar hesabına devredilir. Dönemine ait olmayan ancak cari dönemde tehsil edilmiş olan gelecek dönem gelirleri takip eden yıla aitse 380. Gelecek Aylara ait Gelirler hesabına sonraki yıllara aitse 480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler hesabına kaydedilir.


Konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için sitemizdeki şirket muhasebesi eğitim incelemenizi tavsiye ederiz. 


Şirket muhasebesi ders notları , şirket muhasebesi dersleri , şirket muhasebesi 


Facebook'ta Payla